Gi?i thi?u

Lá»—i
  • XML Parsing Error at 1:267. Error 9: Invalid character

Công ty TNHH T? v?n Thi?t k? Xây d?ng  Khang Nam ???c thành l?p t? ??u n?m 2009 v?i các thành viên sáng l?p là nh?ng k? s? có kinh nghi?m trong ngành xây d?ng , ?ă và ?ang công tác t?i các công ty t? v?n và thi công có uy tín trên th? tr??ng xây d?ng t?i Vi?t Nam. Khang Nam Engineering (KNE) ?ă và ?ang th?c hi?n nhi?u d? án l?n trong nhi?u l?nh v?c khác nhau và nh?n ???c  tin nhi?m cao t? các nhà ??u t? và khách hàng.

 

• T? v?n l?p d? án ??u t?, l?p k? ho?ch d? án và t? v?n ??u t?.

• T? v?n v? các th? t?c pháp lư d? án và t? v?n ??a ph??ng.

• T? v?n thi?t k? và quy ho?ch dân d?ng và công nghi?p.

• T? v?n qu?n lư d? án và giám sát thi công xây d?ng.

• T? v?n qu?n lư kh?i l??ng và t? v?n ??u th?u.

• D?ch v? t? v?n khác trong l?nh v?c xây d?ng.

• Trang trí n?i th?t và kinh doanh v?t li?u xây d?ng.

• Thi công xây d?ng công tŕnh dân d?ng và công nghi?p.

• Kinh doanh v?n t?i hàng hóa và s?n xu?t gia công ph?n m?m.

 

?? ?áp ?ng yêu c?u m? r?ng t??ng ?ng v?i quy mô ho?t ??ng và chi?n l??c phát tri?n hi?n nay, ??ng th?i t?o ?i?u ki?n thu?n l?i cho vi?c giao ti?p v?i khách hàng, Công ty hi?n có 02 v?n pḥng làm vi?c t?i TP.HCM và TP.?à N?ng.