D?ch v?

Lá»—i
 • XML Parsing Error at 1:267. Error 9: Invalid character

D?ch v?

D?ch v?

07

Công ty TNHH T? v?n Thi?t k? Xây d?ng Khang Nam ???c thành l?p t? ??u n?m 2009 b?i ??i ng? các chuyên gia, k? s?, ki?n trúc s? nhi?u n?m kinh nghi?m ?ă th?c hi?n nhi?u công tŕnh có ch?t l??ng cao trong và ngoài n??c. Chúng tôi hi?n cung c?p các d?ch v? sau:

 • Lên k? ho?ch d? án

 • T? v?n ??u t? trong và ngoài n??c

 • L?p d? án ??u t?, kêu g?i ??u t? và t́m ki?m ngu?n v?n

 • T? v?n các th? t?c pháp lư d? án

 • T? v?n thi?t k? và quy ho?ch

 • T? v?n ??u th?u

 • T? v?n ??a ph??ng

 • T? v?n qu?n lư d? án

 • T? v?n giám sát thi công

 • T? v?n qu?n lư kh?i l??ng và d? toán

 • Thi công xây d?ng và trang trí n?i th?t

Ngoài nh?ng d?ch v? trên, chúng tôi c̣n ho?t ??ng trong các l?nh v?c sau:

 • S?n xu?t và gia công ph?n m?m máy tính

 • Giao nh?n hàng hóa và v?n t?i hàng hóa

 • Kinh doanh v?t li?u xây d?ng